Godziny otwarcia

Kancelaria

poniedziałek - piątek 7:30-14:30

Kasa

 

poniedziałek  12:00-16:00

wtorek - czwartek  10:00-14:00
piątek nieczynne


Dział Czynszów

poniedziałek  12:00-16:30
wtorek - czwartek 10:00-14:00
piątek zamknięte dla mieszkańców

Dział Członkowski

poniedziałek  12:00-16:30
wtorek-czwartek 10:00-14:00
piątek zamknięte dla mieszkańców

Osiedle Łazarz

Osiedle Raszyn

Osiedle im. C. Ratajskiego

Osiedle im. M. Kopernika

Zaprzyjaźnieni

 

 

 

 

 

 

 

coop

 

 

 cooperatives logoamale

 

 spoldzielczosc

 

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu – działając w oparciu o art. 83 ust. 2 i 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §§ 113 i 115 ust. 1 Statutu Spółdzielni – uprzejmie zawiadamia, że zwołuje w dniach od 12.04.- 25.04.2023 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 9 częściach, zgodnie z postanowieniem § 126 ust. 3 Statutu oraz podziałem dokonanym przez Radę Nadzorczą, przy uwzględnieniu wniosków Rad Osiedli.
W danej części Walnego Zgromadzenia może brać udział Członek Spółdzielni osobiście (albo przez pełnomocnika), zaliczony przez Radę Nadzorczą do tej części.

 

Szczegółowa informacja w sprawie wyznaczenia terminu posiedzenia części Walnego Zgromadzenia, do której dany Członek został zaliczony, została włożona do oddawczej skrzynki pocztowej lub wysłana na adres korespondencyjny oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w klatkach schodowych budynków.
Walne Zgromadzenie w częściach odbędzie się w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20 – sala A (jeden przystanek tramwajowy za ul. Bułgarską w kierunku Junikowa), początek każdorazowo o godz. 17:00.
Porządek obrad obejmuje:

 

1. Otwarcie, wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, ds. wolnych wniosków oraz ds. odczytania protokołu z danej części poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za lata 2019 – 2022.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności przypadającej pomiędzy Walnym Zgromadzeniem w 2019 r. a Walnym Zgromadzeniem w 2023 r.
6. Informacja Komisji Skrutacyjnej o liczbie członków biorących udział w części Walnego Zgromadzenia oraz odczytanie listy pełnomocnictw.
7. Przeprowadzenie wyboru członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
8. Wybór delegata na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą.
9. Przedstawienie listu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2018 r. – 2020 r.
10. Przedstawienie kierunków działania Spółdzielni w 2023 r.
11. Informacja Komisji ds. odczytania protokołu z danej części poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.,
b) przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej przypadającej pomiędzy Walnym Zgromadzeniem w 2019 r. a Walnym Zgromadzeniem w 2023 r.
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.,
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za działalność w latach 2019, 2020, 2021, 2022,
f) uchwalenia kierunków działania Spółdzielni w 2023 r.,
g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych Spółdzielni,
h) rozpatrzenia wniosków związanych z przeprowadzoną lustracją Spółdzielni w 2022 r.
13. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej danej części Walnego Zgromadzenia w sprawie wyniku wyboru członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz wyboru delegata na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości.
14. Wolne głosy w sprawach objętych porządkiem obrad.

 

Sprawy Osiedlowe niebędące przedmiotem obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia
15. Przedstawienie informacji z działalności Rady Osiedla w 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.
16. Przeprowadzenie wyboru członków do Rady Osiedla.
17. Przedstawienie informacji kierownictwa Osiedla z działalności w 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r. oraz z realizacji zgłoszonych wniosków na Walnym Zgromadzeniu 2019 r.
18. Dyskusja.
19. Informacja Komisji ds. wolnych wniosków.
20. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej danej części Walnego Zgromadzenia w sprawie wyniku wyboru członków do Rady Osiedla.
21. Zakończenie Zebrania.


Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego w dniach 12.04. – 25.04.2023 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni i sprawozdania finansowe (łącznie ze sprawozdaniem z weryfikacji) za lata 2019 – 2022 r., sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej pomiędzy Walnym Zgromadzeniem w 2019 r. a Walnym Zgromadzeniem w 2023 r. oraz inne dokumenty objęte porządkiem obrad, z którymi ma Pan/i prawo zapoznać się, będą wyłożone od dnia 20 marca 2023 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 21 w Poznaniu – p. VII pokój 710, w poniedziałki w godz. od 10:00 – 16:30, w pozostałe dni robocze w godz. 10:00 – 14:00 oraz w Administracji Osiedla w godzinach urzędowania.
W związku z faktem, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje wybory 18 członków do Rady Nadzorczej – grupa Członków Spółdzielni w liczbie nie mniejszej niż 20 osób, ma prawo zgłoszenia kandydata na członka do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
Zgłoszenia kandydata należy dokonać na piśmie w terminie nie krótszym, niż 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do 27 marca 2023 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 21 w Poznaniu, pokój 710.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, adres jego lokalu w Spółdzielni oraz imiona i nazwiska Członków Spółdzielni zgłaszających kandydaturę, adres lokalu w Spółdzielni i podpisy.
Do zgłoszenia należy dołączyć ankietę, stosowny druk można otrzymać w Administracji Osiedla lub siedzibie Zarządu Spółdzielni.
Lista z wszystkimi kandydatami na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni, ustalona w kolejności alfabetycznej w obrębie poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, zostanie wyłożona do wglądu w dniu 4 kwietnia 2023 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni, Administracji Osiedla oraz zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.grunwald.pl (w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta). Powyższe zasady obowiązują także w przypadku zgłoszenia kandydata na delegata Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości.
Statut Spółdzielni (stan prawny na dzień 3.01.2019 r.), Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu w częściach oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w siedzibie Zarządu Spółdzielni, Administracji Osiedla i na stronie internetowej Spółdzielni www.grunwald.pl.
Po zrealizowaniu spraw należących do Walnego Zgromadzenia jako najwyższego organu Spółdzielni, zostaną rozpatrzone sprawy Osiedlowe niebędące przedmiotem obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia, objęte pkt. 15 – 21 porządku obrad.
W związku z faktem, że porządek obrad przewiduje przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla – stosownie do postanowienia Regulaminu jn. – kandydatów do Rady Osiedla będą mogli zgłosić bezpośrednio do Komisji Skrutacyjnej członkowie Spółdzielni obecni na części Walnego Zgromadzenia.
Regulamin części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu (w zakresie rozpatrywania spraw niebędących przedmiotem obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia) znajduje się w siedzibie Zarządu Spółdzielni, Administracji Osiedla oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.grunwald.pl.
Członek Spółdzielni jest zobowiązany do posiadania dokumentu tożsamości.

 

Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej „Grunwald”
w Poznaniu